Ý NGHĨA TÊN PHÁT

*

Bạn đang xem: Ý nghĩa tên phát

Bộ 19 力 lực <3, 5> 加加 giajiā(Động) Cộng với (làm phép toán). ◎Như: tam gia ngũ đẳng ư bát 三加五等於八 tía cộng với năm là tám.(Động) Chất thêm, thêm lên trên. ◎Như: vũ tuyết giao gia 雨雪交加 mưa tuyết cùng chất thêm lên.(Động) Thi hành (hình phạt) hoặc thi (ơn). ◎Như: gia sủng tích 加寵錫 ban đến ân sủng. ◇Hàn Dũ 韓愈: Xa phục bất duy, đao cứ bất gia, lí loạn bất tri, truất trắc bất văn 車服不維, 刀鋸不加, 理亂不知, 黜陟不聞 (Tống Lí Nguyện quy Bàn Cốc tự 送李愿歸盤谷序) Ngựa xe mũ áo không ràng buộc, hình cụ không dùng tới, trị loạn không tuyệt biết, truất quan thăng chức không phải nghe.(Động) Tăng thêm, làm thêm. ◇Luận Ngữ 論語: Kí phú hĩ, hựu hà gia yên 既富矣, 又何加焉 (Tử Lộ 子路) (Dân) đã giàu rồi, phải làm thêm gì nữa?(Tính) Hơn. ◎Như: gia nhân nhất đẳng 加人一等 hơn người một bực.(Phó) Càng, càng thêm. ◇Vương An Thạch 王安石: Cái kì hựu thâm, tắc kì chí hựu gia thiểu hĩ 蓋其又深, 則其至又加少矣 (Du Bao Thiền Sơn kí 遊褒禪山記) Càng vô sâu (trong hang), thì số người tới được càng ít.(Liên) Gia dĩ 加以 hơn nữa, thêm vào đó.(Danh) Phép tính cộng.(Danh) Họ Gia.1. <加入> dự vào 2. <加油站> gia du trạm 3. <增加> tăng gia 4. <新加坡> tân gia bố 5. <阿非利加> a phi lợi gia 6. <五加> ngũ gia 7. <加倍> gia bội 8. <加級> gia cấp 9. <加給> gia cấp 10. <加功> gia công 11. <加以> gia dĩ 12. <加減> gia sút 13. <加刑> gia hình 14. <加拿大> gia nã đại 15. <加法> gia pháp 16. <加冠> gia tiệm 17. <加官> gia quan 18. <加增> ngày càng tăng 19. <加重> gia trọng 20. <參加> tsi mê gia 21. <加油> gia du
加 tất cả 5 đường nét, cỗ lực: mức độ mạnh(19)爷 bao gồm 6 đường nét, cỗ phụ: cha(88)耶 bao gồm 9 nét, cỗ nhĩ: tai (lỗ tai)(128)茄 tất cả 9 nét, bộ thảo: cỏ(140)咱 tất cả 9 đường nét, bộ khẩu: loại miệng(30)枷 gồm 9 nét, cỗ mộc: gỗ, cây cối(75)家 có 10 nét, bộ miên: căn hộ mái che(40)斜 tất cả 11 nét, bộ đẩu: mẫu đấu để đong(68)荼 có 11 nét, bộ thảo: cỏ(140)耞 bao gồm 11 nét, bộ lỗi: chiếc cày(127)傢 tất cả 12 nét, bộ nhân: người(9)喒 tất cả 12 đường nét, cỗ khẩu: loại miệng(30)葭 bao gồm 13 nét, bộ thảo: cỏ(140)瘕 bao gồm 14 đường nét, cỗ nạch: căn bệnh tật(104)嘉 gồm 14 nét, cỗ khẩu: dòng miệng(30)諸 bao gồm 16 đường nét, cỗ ngôn: nói(149)鹧 tất cả 16 đường nét, cỗ điểu: con chim(196)

Xem thêm: 10 Món Cá Chim Biển Làm Món Gì Ngon Với 5 Món Cực Hấp Dẫn, 6 Món Cá Chim Ăn Tiệc Hay Cơm Đều Ngon

Bộ 29 又 hựu <3, 5> 发发 phát發, 髮 fā, fà, fǎ, bōGiản thể của chữ 髮.Giản thể của chữ 發.
发 có 5 nét, cỗ hựu: lại nữa, một lần nữa(29)發 bao gồm 12 nét, cỗ bát: gạt trở lại, trngơi nghỉ lại(105)酦 bao gồm 13 nét, bộ dậu: một trong những 12 địa chi(164)髮 tất cả 15 đường nét, bộ bưu: tóc dài(190)醱 gồm 19 đường nét, bộ dậu: một trong 12 địa chi(164)